УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Последна актуализация: 13.4.2022 г.

 

С настоящото Уведомление за поверителност (Уведомлението), СТЕНАТА 1997 ЕООД, (магазини СТЕНАТА, Ние, Нас) има за цел да Ви информира относно начините на събиране и обработване на Вашите лични данни, и свързаните с това Ваши права, както и да Ви запознае с основните принципи при обработването им.
В качеството ни на администратор на лични данни обработваме лични данни при спазване на изискванията за добросъвестност, законосъобразност и прозрачност. Ние се стремим да осигурим адекватно ниво на защита на Вашите лични данни и осъществяваме дейността по събиране, обработване и съхранението им само за допустими цели и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни. Ние обработваме лични данни, ограничени до постигане на целите, за които са събрани.

Информация за администратора на лични данни

Наименование: СТЕНАТА 1997 ЕООД
ЕИК: BG204901930
Седалище и адрес на управление: София, бул. Ал. Стамболийски 20В
Данни за контакт: е-mail: info@stenata.com; тел.: 0899988896

При регистрацията за участие в състезанието Байк и Рън за Чепън 2022 Вие предоставяте: Име, Фамилия, дата на раждане, ЕГН, адрес и телефон, e-mail

Ние не събираме специални категории лични данни.

Ние не използваме бисквитки (cookies) с цел събиране и обработване на лични данни.

Цели:

Регистрацията за състезанието осигурява възможност за допускането Ви до участие, чрез получаваме на уникален ID номер, който е свързан със стартовия номер и е с цел по-добра организация и оптимизация на планирането и състезанието. Личните Ви данни се използват за генериране на уникален ID номер, проверка на място или по друг подходящ начин дали сте сред регистрираните участници и за изготвяне на стартов номер, както и за да Ви бъде изготвена задължителната планинска застраховка за деня на сътезанието.

Предоставените при регистрацията данни използваме за:

– администриране на Вашето участие, което включва: изпращане на съобщение за потвърждение на регистрацията Ви и напомнящо съобщение за предстоящото състезание; изпращане на съобщение за обратна връзка на регистрираните потребители, с цел по-добро планиране и предоставяне на различни възможности в бъдеще и информация за следващото подобно състезание; сключване на планинска застраховка за деня на събитието от Ваше име
– изпращане на съобщения за предстоящи събития;
– статистически цели – извършваме вътрешни анализи за посещаемост на събитията, регулярността на посещаемостта, тип аудитория с цел подобряване на организацията и програмата на бъдещи събития. Резултатите от обработката съдържат единствено обобщени и анонимизирани данни, които не са лични по смисъла на националното и европейското законодателство;

Основание

Личните Ви данни се обработват на основание приетите от Вас Общи условия за участие (договор) в състезанието и за целите на легитимните ни интереси, произтичащи от установените ни взаимоотношения.
Личните Ви данни ще бъдат обработвани от организационния екип. За целите на регистрация на организираното от нас състезание, работим с my.raceresult.com и за времеизмерване с Race Timing BG ltd (www.racetimingbg.com), които предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки по такъв начин, че обработването да протича в съответствие с изискванията на ОРЗД и да осигурява защита на Вашите права като на субекти на данни.

Срок

Личните данни ще бъдат съхранявани до постигане на целите, за които са събрани.
В случаите, когато трябва да се съобразим със закон, който се прилага спрямо нас и изисква обработването на Вашите лични данни за по-дълъг период, или данните са необходими във връзка с предявяване на правни искове или за защита срещу такива, ние ще продължим да обработваме личните данни до изтичането на изискуемия срок или до уреждането на съответните искове.
Ние можем да съхраняваме данни в обобщен и анонимизиран вид, така че те да не се считат за лични по смисъла на действащото национално и европейско законодателство.

Сигурност

Ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки за защита на Вашите данни срещу непозволени действия, включително загуба и неправомерен достъп. Всички мерки подлежат на редовен преглед и периодично се актуализират.

Права

Като субект на данни имате следните права относно личните Ви данни, които обработваме:

Да бъдете информирани
Не сте обект на профилиране и автоматизирано вземане на решения. В случай, че решите да упражните някое от своите права, Ние ще Ви отговорим в 1- месечен срок от получаване на искането без дължима такса.

Право на достъп до личните Ви данни
Можете да поискате потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, както и копие от тези данни

Право на коригиране
Ако обработваме непълни или неверни Ваши лични данни, можете да поискате тяхното коригиране или тяхното допълване по всяко време.

Право на изтриване
Можете да поискате изтриването на личните Ви данни в следните случаи:
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин
• оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването
• считате, че личните данни са били обработвани незаконосъобразно. В зависимост от всеки конкретен случай може да има други причини, които да осуетят незабавното изтриване на Вашите данни (регламентирани задължения за съхранение, висящи производства, установяване, упражняване или защита на съдебни искове и др.)

Ограничаване на обработването

Право на преносимост
Можете да изискате предоставените от Вас данни в структуриран, обичайно използван и машинно четим формат, когато са изпълнени едновременно двете условия: обработването на конкретните данни се основава на получено съгласие или на договорно основание; и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Оттегляне на съгласие
Когато сте дали съгласието си за обработване на данни за целите на директен маркетинг, вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, без да посочвате основания.

Право на жалба
Можете да отправите жалба до Комисия по защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2).